Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a nevetesitanacsado.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) történő és a személyes adatokkal összefüggő adatkezelésekről nyújt tájékoztatást.

1.1. Alapfogalmak

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Érintett
Azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az Adatkezelő a személyes adatait kezeli vagy kezelheti, megismeri vagy megismerheti, továbbítja vagy továbbíthatja, vagy azokkal bármely más módon kapcsolatba kerül.

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Az Érintett hozzájárulása
Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2. A Honlapon történő adatkezelés

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok, különösen
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
– a 2014. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2014. évi CLXV. tv. (Pktv.) ;
és az egyéb jogszabályok idevágó rendelkezéseivel összhangban kezeli és dolgozza fel az Érintett személyes adatait.

2.1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Honlap tulajdonosa:
Velk Réka Mónika (adószám: 79275491-1-41, székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 42. I./4.)

2.2. A személyes adat kezelése a honlapon az üzenetküldő form és a feltüntetett kapcsolati lehetőségek használata esetén

Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:
Ügyfelekkel való egyeztetés, a szolgáltatással összefüggő adatok rögzítése, szolgáltatással összefüggő levél/e-mail küldése, kapcsolattartás.

Érintettek köre:
A Honlap látogatói, a szolgáltatás iránt érdeklődők.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:
Családi és utónév, telefonszám; e-mail cím; e-mail üzenetben található személyes adatok.

Az adatkezelésre és az adat megismerésére jogosultak:
Velk Réka Mónika

Az adatkezelés időtartama:
Az ellátáshoz szükséges kapcsolattartás vége vagy az Érintett adattörlésre vonatkozó kérése, ha az nem ütközik jogszabályi kötelezettségbe.

2.3. A személyes adat kezelése a honlapon a Cookie (süti) alkalmazásakor

Az adatkezelés megnevezése, leírása, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének elősegítése.
A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Érintettek köre:
A Honlap minden látogatója.

Az adatkezelés jogalapja:
A hozzájárulás igénylő Cookie-ek esetén az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésre és az adat megismerésére jogosultak:
Velk Réka Mónika és a Cookie tulajdonosa

A használt Cookie-k típusa |tulajdonosa | leírása | adatkezelése | az adatkezelés időtartama:

1P_JAR
HTTP cookie | Google | Gyűjti a Honlap statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint | Anonim statisztika | 1 hónap.

CONSENT
HTTP cookie | Google | Google térképhez szükséges cookiek a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint | anonim statisztika | 20 év.

PHPSESSID
Szükséges cookie | nevetesitanacsado.hu | anonimizált azonosítót (munkamenet-azonosítót) rendel a böngészőhöz a látogatása során, hogy több kapcsolódó kérést hozzon létre, és hozzárendelje azokat ugyanazon a munkamenethez.| anonim adatok | a böngészés befejezéséig.
_GA
HTTP cookie | xethost.com | Google Analytics: url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java és flash verzió, lokáció, nyelv | anonim statisztika | 2 év.

_GA
HTTP cookie | nevetesitanacsado.hu | Google Analytics: url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java és flash verzió, lokáció, nyelv | anonim statisztika | 2 év.

_GIT
HTTP cookie | nevetesitanacsado.hu | Google Analytics: url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java és flash verzió, lokáció, nyelv | anonim statisztika | 1 nap.

wp-settings-{X}; wp-settings-time-{X}
HTTP cookie | xethost.com |a WordPress funkciók használatához és a helyes működéshez szükséges | helyes működés funkcióival összefüggő adatok | 1 év.

2.4. A személyes adat kezelésével kapcsolatos információk

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintetett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő harmadik személy részére adattovábbítást nem végez.

3. Az érintett jogai és érvényesítésük

Személyes adatai kezeléséről az Érintett az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a reka@nevetesitanacsado.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett korábban megismert e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, módosítási, vagy törlési kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá rendelkezésére állnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) által igénybe vehető eljárási lehetőségek.

2018.12.20.

KAPCSOLAT